Ngày 28/8/2002 Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 15-CT/TW về “Tăng cường và nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam” và ngày 03/6/2003 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng ban hành Chỉ thị số 27-CT/TU về “Tăng cường công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống cách mạng”. Xem thêm