Thực hiện Thông tư số 212 ngày 06/11/2009, số 109 ngày 19/5/2011 của Bộ Tài chính và Hướng dẫn của Kho bạc Nhà nước tỉnh áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý ngân sách và nghiệp vụ kho bạc; Xem thêm
Hướng dẫn bổ sung Công văn số 141-CV/VPTW/nb, ngày 17-3-2011 của Văn phòng Trung ương Đảng về thực hiện chế độ đảng phí. Xem thêm
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 342-QĐ/TW, ngày 28-12-2010 Quy định về chế độ đảng phí Xem thêm