Thông báo In trang
04/07/2012 10:10 CH

Thực hiện Thông tư số 212 ngày 06/11/2009, số 109 ngày 19/5/2011 của Bộ Tài chính và Hướng dẫn của Kho bạc Nhà nước tỉnh áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý ngân sách và nghiệp vụ kho bạc;

Văn phòng Đảng ủy thông báo cho các TCCSĐ việc thay đổi số tài khoản tại kho bạc và việc lập dự toán năm 2013, cụ thể như sau:

- Thay đổi số tài khỏan mới:

Tên đơn vị trả tiền : Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Lâm đồng

Mã đơn vị : 9032889

Tài khoản mới : 3711.2. 9032889 (thay cho số 932.010.000.048)

- Dự toán 2013 của đơn vị gửi về Văn phòng Đảng ủy trước ngày 15/7/2012,  để Đảng ủy phê duyệt và và gửi báo cáo Tỉnh ủy đúng quy định.

Nhận được công văn này, đề nghị Cấp ủy các TCCSĐ quan tâm thực hiện./.

Văn phòng Đảng uỷ 
 

Lượt xem: 1.257