Giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 In trang
21/09/2012 10:01 CH

“Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” Một giải pháp thực hiện hiệu quả Nghị quyết hội nghị Trung ương 4 (khóa XI)
Nghị quyết hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay” là một trong những văn kiện đặc biệt quan trọng của Ban chấp hành Trung ương về xây dựng đảng. Ngay sau khi ban hành nghị quyết đã được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đón nhận với tình cảm vui mừng, tin tưởng, đồng tình và nhất trí cao. Phần lớn ý kiến cho rằng Trung ương đã chọn đúng vấn đề, đánh giá đúng thực trạng, đề ra giải pháp cụ thể nhằm tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và nguyện vọng của toàn đảng, toàn dân. Cùng với các cấp bộ Đảng và nhân dân trong tỉnh, Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh cũng như cấp ủy các TCCSĐ trực thuộc, các đoàn thể khối và toàn thể đảng viên, CBCC, viên chức trong khối đã tích cực nghiên cứu, học tập và triển khai thực hiện nghị quyết. 

Trong nhóm giải pháp thứ hai của Nghị quyết (nhóm giải pháp về tổ chức, cán bộ và sinh hoạt đảng) thì giải pháp thứ năm là “chấn chỉnh tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ; thực hiện nghiêm nguyên tắc tự phê bình và phê bình”. Đây có thể coi là giải pháp cơ bản trong nhóm giải pháp xây dựng tổ chức Đảng, đội ngũ đảng viên. Để thực hiện tốt giải pháp này, một mặt Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh chỉ đạo tiếp tục thực hiện 5 nhiệm vụ về xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên theo tinh thần Nghị quyết số 22-NQTW ngày 2/2/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X); đồng thời ngày 22/4/2012, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/ĐU về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng”.

Nghị quyết số 06-NQ/ĐU của Đảng ủy khối đánh giá “qua tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương cho thấy nhìn chung nền nếp sinh hoạt, nội dung và chất lượng sinh hoạt chi bộ đã có chuyển biến, góp phần quan trọng vào việc giáo dục và quản lí đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng Tuy nhiên, một số cấp ủy, chi bộ chưa thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ, lúng túng trong việc sinh hoạt chuyên đề; có đảng viên vắng nhiều kỳ sinh hoạt, trong đó chủ yếu đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý; nội dung sinh hoạt còn nặng về kiểm điểm thực hiện công tác chuyên môn; tính giáo dục, tính chiến đấu, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt còn yếu; một số nơi tình thân ái và thương yêu đồng chí bị giảm sút; nhiều cấp ủy chưa thông qua sinh hoạt chi bộ để nắm tình hình và diễn biến tư tưởng, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của đảng viên; chưa thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, quản lý, giám sát và rèn luyện đội ngũ đảng viên”.
Để khắc phục những hạn chế, yếu kém trên, Ban Thường vụ Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh xác định cần phải làm cho các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí của chi bộ; ý nghĩa và tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ theo hướng thiết thực, hiệu quả, nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng Đảng theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Thống nhất quan điểm này, Đảng ủy khối đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ khối như sau:

1- Tiếp tục nâng cao nhận thức cho các cấp ủy và đội ngũ đảng viên, thực hiện đúng quy định về nền nếp và nguyên tắc sinh hoạt chi bộ. Chi bộ phải đảm bảo sinh hoạt định kỳ một tháng một lần theo quy định của Điều lệ Đảng, sinh hoạt chuyên đề mỗi quý một lần; mỗi đảng viên, nhất là đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, quản lý phải gương mẫu thực hiện đầy đủ các buổi sinh hoạt chi bộ. Chi ủy phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị bố trí thời gian, công tác hợp lý để đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ đầy đủ. Trong sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ cần thực hiện đúng các nguyên tắc của tổ chức đảng, mở rộng và phát huy dân chủ, tạo không khí cởi mở, chân thành để đảng viên phát huy vai trò, trí tuệ, thể hiện chính kiến và bộc lộ tâm tư, nguyện vọng của mình; tạo điều kiện để đảng viên được trao đổi, thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của đảng viên. Chi ủy, chi bộ cần lắng nghe, tiếp thu những ý kiến chính đáng của đảng viên và quần chúng, tạo điều kiện cho đảng viên và quần chúng giám sát hoạt động của chi bộ, chi ủy.

2- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, trách nhiệm của chi ủy, chi bộ đối với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đồng chí Bí thư chi bộ cùng chi ủy cần chủ động chuẩn bị kỹ nội dung sinh hoạt, thông báo trước nội dung, địa điểm, thời gian để đảng viên tham gia và chuẩn bị ý kiến phát biểu. Đối với các đảng ủy cơ sở cần làm tốt việc chỉ đạo, định hướng nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ thuộc đảng bộ mình trong từng thời gian và cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan giúp các chi bộ thực hiện tốt nội dung sinh hoạt. Các đảng ủy phải chỉ đạo điểm về sinh hoạt trong từng loại hình chi bộ; xây dựng tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ; thường xuyên rút kinh nghiệm và phổ biến kinh nghiệm tốt trong sinh hoạt chi bộ. Các buổi sinh hoạt phải ghi biên bản thể hiện rõ nội dung sinh hoạt, nghị quyết được thể hiện bằng văn bản, lưu trữ tài liệu, hàng năm sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện. Việc ra nghị quyết của chi bộ cần cụ thể, thiết thực, khả thi, không trùng lắp; nêu rõ nội dung, yêu cầu, biện pháp thực hiện, thời gian hoàn thành và phân công người thực hiện, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nghị quyết của chi bộ.
Định kỳ 06 tháng một lần, các đảng ủy cơ sở kiểm tra sinh hoạt chi bộ; nghe các chi bộ phản ánh tình hình và kiểm tra sổ biên bản, phân công cấp ủy dự sinh hoạt chi bộ để rút kinh nghiệm, sau đó thông báo để các chi bộ nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm và học tập lẫn nhau; thông báo đảng viên vắng sinh hoạt trong phạm vi tổ chức cơ sở đảng và báo cáo Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ khối. Tổng kết hằng năm của các đảng bộ có nội dung kiểm điểm, đánh giá về việc duy trì nền nếp sinh hoạt và thực hiện nghị quyết về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Các đồng chí Đảng uỷ viên, các ban xây dựng Đảng của Đảng uỷ khối thường xuyên phối hợp tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc sinh hoạt chi bộ, kịp thời biểu dương các cấp ủy, chi bộ và đảng viên đã chỉ đạo, làm tốt trong sinh hoạt chi bộ, uốn nắn các biểu hiện lệch lạc, thiếu sót trong việc duy trì và chấp hành kỷ luật, nguyên tắc trong sinh hoạt chi bộ.

3- Đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chi bộ đảm bảo tính thiết thực và phù hợp đặc điểm tổ chức cơ sở đảng; khắc phục được tính hình thức, đơn điệu trong sinh hoạt; gắn nâng cao chất lượng sinh hoạt với việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo từng chủ đề với những tiêu chí cụ thể phù hợp từng lĩnh vực công tác của cán bộ, đảng viên. Chi bộ, chi ủy thường xuyên nắm chắc tình hình, diễn biến tư tưởng, kết quả thực hiện nhiệm vụ của đảng viên được chi bộ phân công, kể cả đảng viên do cấp ủy cấp trên quản lý; kịp thời biểu dương những đảng viên gương mẫu, có thành tích xuất sắc và giúp đỡ, giáo dục, xử lý những đảng viên có thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm tiêu chuẩn đảng viên; có kế hoạch giúp đỡ những đảng viên gặp khó khăn để chi bộ thực sự là nơi lãnh đạo, giáo dục, quản lý, giám sát và rèn luyện đội ngũ đảng viên.

4- Thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực cho đội ngũ bí thư chi bộ và cấp ủy. Tập thể cấp uỷ, trước hết là đồng chí bí thư cần đầu tư thời gian, trí tuệ cho công tác xây dựng Đảng, nhất là đầu tư nghiên cứu nội dung, giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ. Các cấp ủy đảng chú trọng kiện toàn đội ngũ chi ủy bảo đảm số lượng, chất lượng; chi ủy, nhất là bí thư chi bộ có phẩm chất, năng lực, tín nhiệm, nhiệt tình với công tác xây dựng Đảng (chú trọng phẩm chất và năng lực điều hành, tổ chức thực hiện công việc), tiêu biểu cho chi bộ, đoàn kết, tập hợp được cán bộ, đảng viên, quần chúng trong cơ quan, đơn vị.
 Định kỳ tổ chức tập huấn, gặp mặt, biểu dương bí thư chi bộ tiêu biểu, chi bộ tiêu biểu, hội thi bí thư chi bộ giỏi, giao lưu giữa các chi bộ... thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin, rút kinh nghiệm và phổ biến kinh nghiệm trong hoạt động thực tiễn, trong từng công việc, giúp cho bí thư chi bộ và chi ủy nâng cao năng lực điều hành, tổ chức các hoạt động của chi bộ. 

5- Đảm bảo các điều kiện nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa cấp ủy đảng với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, tạo cơ chế, sự phối hợp và những điều kiện cần thiết đảm bảo hoạt động của chi bộ và xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh; xác định rõ mối quan hệ của chi ủy và người đứng đầu cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị.
Với những giải pháp nêu trên và với tinh thần, phương châm “kiên quyết, kiên trì, giữ đúng nguyên tắc” sẽ là chìa khóa để Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và các cấp ủy tổ chức cơ sở đảng trong khối thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng theo Nghị quyết hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Trần Trung Hiếu- UV.BTV- TRưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ 

Lượt xem: 835