803/QĐ/ĐUK
28/10/2022
Lương Văn Mừng
QĐ mở lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đợt 2/2022
Quyết Định
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung