35/HD/ĐUK
07/02/2023
Nguyễn Thị Phương Thảo
Hứng dẫn học tập, quán triệt, tuyên truyền và xây dựng kế hoạch thực hiện Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm nêu gương; quyết liệt, đồng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI”
Hướng Dẫn
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung