138/KH/ĐUK
06/02/2020
Trần Trung Hiếu
Kê hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Kế Hoạch
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Tệp đính kèm