4/NQ/ĐUK
28/07/2021
Phạm Thanh Quan
Nghị quyết nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, giai đoạn 2021-2025
Nghị Quyết
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung