1212/CV/ĐUK
02/02/2023
Nguyễn Thị Phương Thảo
Đăng ký mức xếp loại chi bộ, đảng bộ và mô hình mới, cách làm sáng tạo năm 2023
Công Văn
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung