Tăng cường kiểm tra, giám sát, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh In trang
07/08/2020 10:40 SA

Xác định công tác kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thời gian qua, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Lâm Đồng đặc biệt quan tâm đến công tác này. Theo đó, cấp ủy, ủy ban kiểm tra (UBKT) của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc luôn coi trọng và thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát, chủ động phòng ngừa sai phạm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên.

Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh Lâm Đồng hiện có 68 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, trong đó có 36 chi bộ cơ sở, 32 đảng bộ cơ sở với hơn 2.740 đảng viên đang sinh hoạt. Những năm qua, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Lâm Đồng đã xác định, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Từ đó, đẩy mạnh việc quán triệt, nâng cao nhận thức, vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của công tác kiểm tra, giám sát đối với sự lãnh đạo của Đảng và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Theo đó, các cấp ủy, tổ chức Đảng, trước hết là người đứng đầu cấp ủy và UBKT các cấp trong toàn Đảng bộ đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát khá toàn diện. Trong công tác kiểm tra, giám sát, các tổ chức Đảng các cấp đã chủ động, tích cực, có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức triển khai thực hiện, bảo đảm hiệu quả hơn. Qua đó, từng bước củng cố, làm trong sạch nội bộ, đấu tranh quyết liệt với các biểu hiện tham nhũng, tiêu cực và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

Theo thống kê của UBKT Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, từ năm 2015 đến nay, toàn Đảng bộ đã kiểm tra được hơn 420 tổ chức Đảng. Nội dung kiểm tra gồm có, việc quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận, hướng dẫn của Đảng; nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối về công tác xây dựng Đảng. Ngoài ra, nội dung kiểm tra còn có việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ; công tác cán bộ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, duy trì chế độ sinh hoạt chi bộ và chế độ sinh hoạt chi ủy; việc kê khai tài sản, thu nhập của đảng viên… Kết quả kiểm tra đã chỉ ra những ưu điểm, khuyết điểm, từ đó yêu cầu các tổ chức Đảng đề ra biện pháp khắc phục những khuyết điểm, hạn chế. Qua kiểm tra, từ đầu nhiệm kỳ đến nay chưa có tổ chức Đảng vi phạm đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. 

Từ năm 2015 đến nay, có hơn 5.370 lượt đảng viên trong toàn Đảng bộ được kiểm tra. Trong đó, nội dung kiểm tra chủ yếu tập trung vào các vấn đề như: về vai trò lãnh đạo của người đứng đầu cấp ủy, trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; việc thực hiện những điều đảng viên không được làm; Quy định số 109-QĐ/TW ngày 3/1/2018 của Ban Bí thư Trung ương về “Công tác kiểm tra của tổ chức Đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, thực hiện kê khai tài sản, thu nhập… 

Qua công tác kiểm tra cho thấy, đa số đảng viên được kiểm tra cơ bản chấp hành tốt Điều lệ Đảng, các qui định của Đảng; phát huy tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao trong công tác chuyên môn, công tác xây dựng Đảng; không có đảng viên vi phạm đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật.

Bên cạnh đó, thời gian qua, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối cũng thường xuyên thực hiện nhiệm vụ giám sát theo Điều 30 Điều lệ Đảng. Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã phân công các đồng chí đảng ủy viên, cán bộ, công chức chuyên trách của Đảng ủy thường xuyên nắm tình hình ở các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc được phân công phụ trách, khi có vấn đề nổi cộm kịp thời báo cáo cho Thường trực Đảng ủy Khối lãnh đạo, chỉ đạo xem xét giải quyết. Các tổ chức cơ sở đảng cũng đã giám sát thường xuyên 100% đối với tổ chức Đảng, đảng viên không được kiểm tra trong năm. Từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay, toàn Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh đã giám sát chuyên đề được hơn 215 tổ chức Đảng và 610 đảng viên. Trong nhiệm kỳ, không có tổ chức Đảng bị thi hành kỷ luật, giảm 5 tổ chức Đảng so với nhiệm kỳ trước. Tổng số đảng viên trong Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh bị thi hành kỷ luật là 37 đảng viên, giảm 33 đảng viên bị kỷ luật so với nhiệm kỳ 2010-2015. Trong đó, có 24 đảng viên bị kỷ luật với hình thức khiển trách, 11 đảng viên bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo, cách chức 1 đảng viên và khai trừ 1 đảng viên.

Theo đánh giá của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, thời gian qua UBKT Đảng ủy Khối và một số UBKT đảng ủy cơ sở đã thực hiện tương đối tốt việc kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, qua đó có tác dụng hạn chế, ngăn ngừa vi phạm, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Việc kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra; kiểm tra việc thu, nộp Đảng phí và sử dụng nguồn tài chính Đảng được tiến hành thường xuyên; việc giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại bảo đảm khách quan, chính xác; công tác thi hành kỷ luật đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc và trình tự thủ tục. Bên cạnh đó, công tác giám sát có những chuyển biến tích cực, kịp thời nhắc nhở các tổ chức Đảng và đảng viên chấp hành nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, UBKT các cấp đã làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; thực hiện tương đối tốt nhiệm vụ do cấp ủy giao.

Đồng chí Phạm Thanh Quan - Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh cho biết, phát huy thành tích đã đạt được, Đảng ủy Khối, các tổ chức cơ sở đảng, UBKT các cấp trong toàn Đảng bộ đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tương đối toàn diện và hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra. Qua đó, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị cũng như công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ.

Tặng giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015 - 2020

Nguồn:baolamdong.vn

Lượt xem: 987