Một số kinh nghiệm từ công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội cấp cơ sở In trang
15/05/2020 10:25 SA

Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh Lâm Đồng hiện có 68 tổ chức cơ sở đảng. Thời gian qua, cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 96, ngày 9/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng; Kế hoạch số 122, ngày 30/8/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong đó đã có một số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành việc đại hội đảng bộ, chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Qua thực tế thẩm định nội dung, nhân sự, tham dự và chỉ đạo đại hội ở một số tổ chức cơ sở đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tổ chức hội nghị đánh giá và rút ra một số kinh nghiệm.

Nhìn chung, đa số cấp ủy đã tích cực, chủ động, nghiên cứu, quán triệt kỹ Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối; việc xây dựng dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội được chuẩn bị chu đáo; tổ chức tốt việc lấy ý kiến các đảng viên, các đoàn thể tham gia, đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị. Đặc biệt, dự thảo báo cáo chính trị được các tổ công tác của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối trực tiếp nghe và cho ý kiến điều chỉnh, bổ sung, nên khi trình bày trong đại hội đảm bảo chất lượng, sát thực với đặc điểm tình hình của chi, đảng bộ. Nội dung báo cáo đánh giá đầy đủ kết quả đạt được, phân tích rõ hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, đồng thời đề ra được phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Công tác chuẩn bị nhân sự được đảm bảo dân chủ, khách quan, thực hiện đủ quy trình, đúng tiêu chuẩn, phù hợp với tình hình. Công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội được quan tâm, nội dung tuyên truyền thể hiện trên pa nô, băng rôn, trang trí hội trường đúng theo hướng dẫn, bảo đảm tính trang trọng của đại hội. Không khí trong đại hội dân chủ, sôi nổi, việc điều hành, gợi ý thảo luận ngắn gọn, đảm bảo đầy đủ nội dung. Việc tham gia góp ý vào các văn kiện của Trung ương, dự thảo báo cáo chính trị của Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh thể hiện sự tập trung trí tuệ của đảng viên trong chi bộ, sát với tình hình thực tế, có trách nhiệm và tâm huyết. Công tác điều hành phần bầu cử đảm bảo đúng nguyên tắc, tạo ra không khí dân chủ, cởi mở. Đại hội đã bầu được cấp ủy khóa mới đảm bảo đúng như phương án nhân sự đã được cấp ủy khóa cũ chuẩn bị và được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối duyệt... 

Kết quả đạt được do có sự nỗ lực, cố gắng của cấp ủy trong công tác nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các văn bản hướng dẫn của cấp ủy cấp trên. Công tác chuẩn bị tổ chức đại hội được triển khai thực hiện nghiêm túc, khẩn trương, với tinh thần trách nhiệm cao, có sự phân công, phối hợp, kiểm tra, giám sát chặt chẽ của cấp ủy. Bên cạnh đó, còn có sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, kịp thời, sát sao của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối từ khâu chuẩn bị văn kiện, chuẩn bị nhân sự đến quá trình tổ chức đại hội...

Tuy nhiên, ngoài những kết quả trên, cũng còn một số cấp ủy chưa thực sự tích cực, chủ động trong công tác chuẩn bị, chưa nghiên cứu kỹ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, dẫn đến một số hạn chế, thiếu sót như: Báo cáo chính trị còn dàn trải, chưa cô đọng, thiếu trọng tâm, phương hướng, chỉ tiêu nhiệm kỳ mới chưa thể hiện rõ quyết tâm chính trị của cấp ủy, báo cáo kiểm điểm của cấp ủy chưa xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân với những hạn chế, khuyết điểm của nhiệm kỳ trước; công tác nhân sự chưa bám sát quy trình, tiêu chuẩn cấp ủy viên, khi có vấn đề về nhân sự, không kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy để xin ý kiến chỉ đạo... 

Nguyên nhân của những hạn chế trên là do cấp ủy chưa đầu tư nghiên cứu kỹ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, đặc biệt là các quy định, quy chế về bầu cử trong Đảng, hướng dẫn về quy trình công tác nhân sự, công tác tuyên truyền, còn chủ quan trong quá trình điều hành, không dự kiến kịch bản điều hành chi tiết, chưa quan tâm đến công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội.

Để tiếp tục thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng cần quan tâm một số vấn đề cụ thể sau:

Một là, cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng cần tiếp tục quán triệt sâu, kỹ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội; tăng cường công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội của đảng bộ, chi bộ thông qua nhiều hình thức, biện pháp, chú trọng các phương pháp trực quan, sinh động như pa nô, khẩu hiệu hành động tại trụ sở, trên trang thông tin nội bộ; lãnh đạo cơ quan, đoàn thể phát động các phong trào, đợt thi đua cao điểm, các công trình chào mừng, các phong trào văn nghệ, thể dục thể thao... tạo không khí thi đua sôi nổi, đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cơ quan, đơn vị chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhằm nâng cao ý thức chính trị, phát huy tinh thần trách nhiệm, vai trò của mỗi cán bộ, đảng viên đối với sự kiện chính trị trọng đại này.

Hai là, bám sát văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc chuẩn bị nội dung, văn kiện đại hội có chất lượng, sát với tình hình thực tế và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; kiểm điểm của cấp ủy phải bám sát vào quy chế làm việc, kết quả lãnh đạo tổ chức thực hiện nghị quyết của đảng bộ, chi bộ, làm rõ trách nhiệm, vai trò của tập thể, cá nhân với những ưu điểm, hạn chế của nhiệm kỳ trước. Công tác nhân sự cần thực hiện chu đáo, tỉ mỉ, từng bước, từng việc, thận trọng, chặt chẽ, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch trên cơ sở quy hoạch, bảo đảm quy trình, tiêu chuẩn, điều kiện, yêu cầu, nhiệm vụ chính trị và khả năng của cán bộ. 

Ba là, trong quá trình tổ chức đại hội, cần lãnh đạo xử lý tốt các tình huống phát sinh, hạn chế mức thấp nhất những sai sót xảy ra trong Đại hội, đặc biệt chú ý đến những vấn đề liên quan đến nhân sự, công tác bầu cử, việc thảo luận, tham luận, đóng góp ý kiến vào báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành, dự thảo các văn kiện của Đại hội Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh lần thứ VIII và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, phải coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện có ý nghĩa trọng đại, đợt sinh hoạt chính trị sâu, rộng trong toàn Đảng. Việc chuẩn bị và tổ chức đại hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết nhiệm kỳ, các cấp ủy phải đề cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là vai trò của cấp ủy, bí thư cấp ủy trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội. Công tác chuẩn bị càng tốt, thì đại hội càng thuận lợi và đạt kết quả tốt.

Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Giáo dục - Đào tạo nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội.

Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Giáo dục - Đào tạo nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội.

Lượt xem: 4.554