Đề cương tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 In trang
12/08/2020 10:28 SA

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH

LẦN THỨ VIII, NHIỆM KỲ 2020-2025

 

Phần thứ nhất

MỘT SỐ THÀNH TỰU NỔI BẬT VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

CỦA NHIỆM KỲ 2015-2020

 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh bao gồm các tổ chức đảng trong các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, đầu nhiệm kỳ có 75 tổ chức cơ sở đảng và 2565 đảng viên. Hiện nay, Đảng bộ Khối có 68 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, gồm 31 Đảng bộ cơ sở (218 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở) và 37 chi bộ cơ sở, với 2755 đảng viên. Trong Khối có 3 đoàn thể trực thuộc là Đoàn Khối, Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh và Công đoàn Viên chức tỉnh với tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Khối gần 5000 biên chế.

1. Thuận lợi

Thực hiện Nghị quyết đại hội lần thứ XII của Đảng, đạt nhiều thành tựu rõ rệt, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, kinh tế - xã hội phát triển khá, quốc phòng, an ninh được giữ vững đã đem lại sự phấn khởi và tự tin cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong toàn Khối.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Trung ương và Tỉnh ủy đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết, quy định về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, là tiền đề, cơ sở quan trọng để Đảng ủy Khối cụ thể hóa trong lãnh đạo, chỉ đạo. Đảng ủy Khối luôn được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, hướng dẫn của các Ban, Văn phòng Tỉnh ủy, sự phối hợp của các sở, ban, ngành trong hoạt động, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ.

Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, cấp uỷ cơ sở và đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Khối các cơ quan tỉnh đoàn kết, thống nhất, có trình độ về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, đa số cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, là đảng viên sinh hoạt trong Đảng bộ khối... Đó là điều kiện thuận lợi quan trọng cho việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

2. Khó khăn

Bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp tác động đến an ninh chính trị, kinh tế xã hội của đất nước, của tỉnh; các thế lực thù địch tăng cường hoạt động chống phá, thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” trên nhiều lĩnh vực; tình trạng tham nhũng, lãng phí, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa được đẩy lùi… đã tác động đến tư tưởng, tâm trạng và đời sống của cán bộ, công chức, viên chức trong Đảng bộ Khối.

Từ đặc điểm không có chính quyền cùng cấp, lại lãnh đạo các cơ sở đảng với nhiều loại hình khác nhau, cấp ủy cơ sở không có chuyên trách, tuy là cơ sở của Đảng nhưng là cơ quan lãnh đạo, quản lý, đơn vị hành chính, sự nghiệp cấp tỉnh, đội ngũ cấp ủy đa số là cán bộ lãnh đạo, quản lý, nên tính chất hoạt động vừa theo nguyên tắc tập trung dân chủ, vừa theo nguyên tắc thủ trưởng, vừa chịu áp lực lớn của nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị, vừa chịu trách nhiệm về công tác xây dựng đảng.

Về mặt tổ chức, các tổ chức cơ sở đảng được lập ở các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh nên hình thức chủ yếu là đảng bộ và chi bộ cơ sở, các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở thường được lập theo phòng ban chuyên môn, có số lượng đảng viên ít, thường tập trung cho công tác chuyên môn, nên ảnh hưởng đến chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đặc biệt có nhiều tổ chức cơ sở đảng khối sự nghiệp không đồng nhất về cấp quản lý hành chính nhà nước (đều là cấp ủy cơ sở, nhưng về hành chính có thể là cấp trên trực tiếp).

II. MỘT SỐ KẾT QUẢ NỔI BẬT

1. Lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị

Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã phát huy truyền thống “Đoàn kết-Dân chủ-Trách nhiệm-Kỷ cương” với quyết tâm chính trị cao, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã có nhiều đổi mới nội dung, phương pháp lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng bám sát quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cấp trên và kế hoạch chuyên môn của cơ quan, đơn vị, để xây dựng nghị quyết lãnh đạo, chương trình, kế hoạch thực hiện theo hướng cụ thể, ngắn gọn, rõ ràng, sát với thực tế, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, khâu đột phá, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ đảng viên, đặc biệt là vai trò người đứng đầu, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn là thước đo chất lượng tổ chức đảng, đảng viên...

Thông qua những biện pháp cụ thể, hoạt động của Cấp ủy các cấp có sự chuyển biến rõ nét, mọi sự lãnh đạo cấp ủy đều có sự phối hợp, thống nhất với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, trên cơ sở quy chế làm việc và các nguyên tắc của Đảng, chất lượng công tác tham mưu, quản lý, điều hành được thể hiện rõ; kỷ luật, kỷ cương được tăng cường; công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh; quy chế dân chủ ở cơ sở, chuẩn mực văn hóa công sở được quan tâm thực hiện nghiêm túc, chất lượng dịch vụ công không ngừng được cải thiện và nâng cao, hầu hết các tổ chức cơ sở đảng đều lãnh đạo hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu công tác chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị trong khối.

Kết quả, toàn Đảng bộ Khối đã hoàn thành tốt 10/11 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015-2020, trong đó có 5/11 chỉ tiêu vượt kế hoạch (tuy có một chỉ tiêu không đạt nhưng do nguyên nhân khách quan về sự điều chỉnh tỷ lệ tổ chức đảng trong sạch vững mạnh của Trung ương), các chỉ số phát triển như: thu nhập bình quân đầu người, thu ngân sách nhà nước, chỉ số về năng lực cạnh tranh, cải cách hành chính, tỷ lệ che phủ rừng, các chỉ số về giáo dục, y tế, xây dựng nông thôn mới, các lĩnh vực quản lý xã hội… đều tăng, nhiều chỉ tiêu tăng vượt kế hoạch của tỉnh, (chỉ số CCHC tăng 15 bậc so với đầu nhiệm kỳ; tổng thu NSNN giai đoạn 2016-2020 tăng 51,9% so với nhiệm kỳ trước). Điều đó có ý nghĩa hết sức to lớn, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong toàn tỉnh.

2. Đổi mới công tác tư tưởng trong Đảng bộ Khối

 Công tác tư tưởng được Đảng ủy Khối xác định là nhiệm vụ trọng yếu trong Khối các cơ quan tỉnh, có vai trò quyết định đến hiệu quả công tác chuyên môn và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nên trong nhiệm kỳ qua, Cấp ủy các cấp trong Đảng bộ đã quan tâm, có nhiều sự đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp công tác tư tưởng, nổi bật là việc triển khai học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng thông qua hình thức trực tuyến, mời chuyên gia các lĩnh vực báo cáo chuyên đề, nói chuyện thời sự, phát huy vai trò của người đứng đầu trong việc nắm bắt tình hình tư tưởng và định hướng thông tin cho cán bộ đảng viên, chú trọng công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, thông tin thời sự quốc tế và trong nước qua nhiều kênh thông tin đến từng cán bộ, đảng viên, tổ chức nhiều cuộc thi, tọa đàm, nói chuyện thời sự, phát huy vai trò tích cực của các trang thông tin nội bộ, mạng xã hội nhằm cung cấp thông tin, định hướng việc tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng của Đảng và phản bác các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch. (Trong nhiệm kỳ, toàn Đảng bộ Khối đã tổ chức được 78 hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị (khóa XII), các chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy, tổ chức 6 buổi nói chuyện chuyên đề về thời sự, an ninh quốc phòng, tình hình biển đảo và hội nhập quốc tế; tổ chức 4 cuộc thi tìm hiểu, 3 buổi tọa đàm khoa học... với hơn 7500 lượt cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tham gia).

Đặc biệt là Đảng ủy đã triển khai việc cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và hướng dẫn đăng ký nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh một cách cụ thể, thống nhất và đạt hiệu quả trong toàn đảng bộ, qua đó đã xuất hiện hàng trăm gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực công tác, học tập, lao động, nghiên cứu khoa học, nổi bật là trong các phong trào thi đua yêu nước, phong trào đền ơn đáp nghĩa, chung tay xây dựng nông thôn mới…, được các cấp ủy đảng, chính quyền từ Trung ương đến địa phương ghi nhận, biểu dương, khen thưởng, tạo sức lan tỏa nhất định. Riêng việc tham gia Hội thi sân khấu hóa về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ chí Minh do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức, Đảng ủy Khối đạt giải nhất toàn đoàn, nhất nội dung kể chuyện.

3. Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đảng viên

Công tác xây dựng tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đảng viên, được Đảng bộ xác định là nhiệm vụ then chốt, nên đã tập trung lãnh đạo thông qua nhiều biện pháp khả thi, Đảng ủy đã Ban hành 10 nghị quyết trong đó có 03 nghị quyết chuyên đề, 02 quy định, 03 đề án, 10 chương trình hành động, 144 kế hoạch, tập trung vào việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Ban Chấp hành, Bộ chính trị, Ban bí thư Trung ương khóa XII. Ban Thường vụ Đảng ủy đã bám sát cơ sở, tăng cường đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn về nghiệp vụ, tập trung kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng, quyết liệt trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, thực hiện tốt công tác tự phê bình, phê bình...qua đó, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng đã ngày càng được khẳng định rõ, chất lượng sinh hoạt chi bộ có sự chuyển biến cả nội dung, hình thức, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, sinh hoạt chi bộ đã giải quyết kịp thời những vấn đề trọng tâm và những tình huống phát sinh tại cơ quan, đơn vị; giữ nghiêm kỷ luật, tăng cường đoàn kết trong Đảng. Việc kiểm điểm tập thể cấp ủy và đảng viên, đánh giá phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm đảm bảo quy định, đúng thực chất. Công tác tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên, quản lý, phân công công tác cho đảng viên được cấp ủy các cấp quan tâm, đảm bảo về quy trình, chất lượng. 

Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy đã kiện toàn, tinh giảm từ 75 còn 68 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (Sáp nhập Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh, Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng, Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh thành Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND - UBND tỉnh Lâm Đồng; thành lập Đảng bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng, trên có sở sáp nhập 05 chi bộ cơ sở; chuyển Chi bộ cơ sở Chi cục Dân số, Chi bộ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm về trực thuộc Đảng bộ Sở Y tế. Thành lập Đảng bộ Cục Quản lý thị trường, Chi bộ Ban QLDA ODA tỉnh (2017), Chi bộ Bệnh viện Nhi Lâm Đồng, Chi bộ Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; giải thể Chi bộ Hội Văn nghệ - Nhà sáng tác và thành lập mới Chi bộ Hội Văn nghệ - Nhà báo. Giải thể Chi bộ cơ sở Ban QLDA ODA tỉnh (2019). Kết quả đánh, phân loại tổ chức đảng, đảng viên hàng năm, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ luôn đạt trên 60%. Kết nạp 675 quần chúng ưu tú vào hàng ngũ của Đảng (vượt 112,5% chỉ tiêu nhiệm kỳ).

4. Thực hiện nề nếp công tác tổ chức, cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ

Đảng ủy Khối và các tổ chức cơ sở đảng đã tập trung thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng, nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025. Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc nhận xét, đánh giá cán bộ phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động các chức danh cán bộ, quản lý cán bộ đảng viên ra nước ngoài, khen thưởng, kỷ luật cán bộ đảng viên theo phân cấp quản lý. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuẩn chức danh, vị trí việc làm được quan tâm, thực hiện quyết liệt, kiên quyết không giới thiệu cán bộ thiếu tiêu chuẩn vào các chức danh lãnh đạo, quản lý, đồng thời đề cao trách nhiệm nêu gương, nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ chủ chốt, Phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chủ động nắm tình hình lịch sử chính trị và chính trị hiện nay của cán bộ, đảng viên trong khối; tiến hành rà soát lịch sử chính trị, thực hiện quy trình thẩm tra, xác minh, chặt chẽ, thận trọng, kết luận về tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ và công tác phát triển đảng, quản lý chặt chẽ việc cán bộ, đảng viên đi nước ngoài…qua đó góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Khối có bản lĩnh chính trị vững vàng, liêm chính, năng động, sáng tạo, gương mẫu.

Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy Khối đã tổ chức được 23 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho học viên đối tượng kết nạp đảng, cho 1205 quần chúng ưu tú; 12 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, với 692 đồng chí tham gia; 02 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng, cho hơn 640 cán bộ chủ chốt trong khối tham gia; phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở 02 lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính, hệ không tập trung cho 154 học viên thuộc Khối các cơ quan tỉnh. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã phát 155 phiếu yêu cầu điều tra về người tới Bộ Công an và công an các tỉnh; kết luận tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác cán bộ được 85 trường hợp; phục vụ công tác kết nạp đảng viên được 17 trường hợp. Đồng ý cho 1234 lượt đảng viên đi công tác, học tập, hội thảo, du lịch.. ở nước ngoài theo phân cấp quản lý cán bộ, các cấp ủy đã thực hiện đúng quy trình, quản lý chặt chẽ, chưa co trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm. 100% cán bộ khi được bổ nhiệm đều đủ tiêu chuẩn về chính trị, trình độ đào tạo theo chức danh cán bộ.

5. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra giám sát

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong công tác kiểm tra, giám sát, ban hành quy trình tiến hành công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Khối; thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng cho cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở và cán bộ phụ trách công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ cơ sở. Duy trì phối hợp hiệu quả với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo và thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên có vi phạm. Hàng năm, trung bình có 39,53% đảng viên và 40,56% chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở được kiểm tra chấp hành. Có  37,25 đến 40,36 % tổ chức cơ sở đảng được kiểm tra theo Điều 30. Tỷ lệ đảng viên vi phạm kỷ luật giảm 50% so với nhiệm kỳ trước.

6. Lãnh đạo xây dựng cơ quan, đoàn thể vững mạnh và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua

Bên cạnh các nhiệm vụ trọng tâm với khối lượng công việc hết sức lớn như trên, Cấp ủy các cấp trong Khối cũng quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng cơ quan, đoàn thể vững mạnh, lãnh đạo các phong trào thi đua yêu nước đi vào chiều sâu theo hướng thiết thực, gắn với nhiệm vụ chuyên môn, gần với đời sống quần chúng nhân dân, nhiều công trình, đề án, mô hình an sinh xã hội, chung tay xây dựng nông thôn mới, chung tay phòng chống dịch bệnh, hiến máu nhân đạo, khám chữa bệnh miễn phí…được các tổ chức đoàn thể triển khai thực hiện hiệu quả, cùng sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong Khối với tổng kinh phí hàng chục tỷ đồng. Các cơ quan, đơn vị hàng năm, đa số được đánh giá là cơ quan văn hóa, an toàn, xanh, sạch, đẹp. Các đoàn thể khối đều đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và nhiều năm đạt vững mạnh xuất sắc.

Với những kết quả nổi bật của Đảng bộ Khối trong nhiệm kỳ qua đã góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển chung của tỉnh Lâm Đồng, đồng thời khẳng định được vị trí, vai trò của Đảng bộ Khối các cơ quan trong hệ thống chính trị của tỉnh, tạo hình ảnh, uy tín tốt đối với các tổ chức, cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Khối. Kết quả đó đã khẳng định sự nỗ lực, phấn đấu, đoàn kết của cấp ủy đảng các cấp, tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của đội ngũ cán bộ đảng viên.

III. HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Vai trò của cấp ủy đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị còn hạn chế, nhất là trong công tác tham mưu, đề xuất thực hiện các chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế, chính trị, xã hội, phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh ở một số ngành, lĩnh còn thiếu quyết liệt, hiệu quả chưa cao, thiếu tầm nhìn nhất là trong quy hoạch, xây dựng cơ bản, dự án quản lý, bảo vệ rừng, phát triển du lịch, bảo vệ môi trường, sinh thái, trong triển khai các chương trình trọng tâm, công trình trọng điểm của tỉnh; quản lý hành chính nhà nước trên các lĩnh vực. Công tác cải cách hành chính trong các cơ quan, đơn vị có chuyển biến nhưng chưa tạo bước đột phá mạnh. 

2. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng còn thiếu tính sắc bén, chưa đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, chưa ứng dụng, khai thác triệt để công nghệ thông tin, mạng xã hội trong hoạt động tuyên truyền; vai trò của người đứng đầu cấp ủy, báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở chưa được phát huy hiệu quả. Việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, nhận diện có hay không có biểu hiện suy thoái trong nội bộ có nơi chưa thực chất. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị ở một số tổ chức cơ sở đảng chưa nhân rộng gương điển hình tiên tiến, chưa đi vào chiều sâu, chưa tạo sức lan tỏa.

3. Một số cán bộ, đảng viên chưa tích cực tu dưỡng, rèn luyện, thiếu tinh thần trách nhiệm trong công tác, còn gây khó dễ cho Nhân dân và doanh nghiệp, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, cá biệt có một số trường hợp vi phạm pháp luật, vi phạm kỷ luật Đảng ảnh hưởng lớn đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nói riêng và hệ thống chính trị tỉnh Lâm Đồng nói chung.

4. Công tác kiểm tra, giám sát có lúc, có nơi còn hình thức, chưa đi vào chiều sâu, nhất là công tác nắm tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm; một số cấp ủy còn lúng túng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Việc xử lý tổ chức đảng, đảng viên vi phạm chưa góp phần phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng vi phạm kỷ luật Đảng.

Những hạn chế khuyết điểm trên có nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là do: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối có lúc chưa đồng bộ, có lĩnh vực chưa thực sự sâu sát. Khối lượng công tác chuyên môn của các cơ quan, đơn vị trong khối khá lớn trước yêu cầu ngày càng cao về thời gian, chất lượng, nhưng lại giảm về biên chế. Nên Đa số cấp ủy cơ sở chưa thực sự giành nhiều thời gian quan tâm, đầu tư đúng mức cho công tác xây dựng Đảng nhất là việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và việc quản lý, giáo dục, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, tự giác của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Bên cạnh đó một bộ phận cán bộ đảng viên trong Khối chưa thực sự năng động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, cá biệt một số trường hợp thiếu tinh thần trách nhiệm, thiếu tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, vi phạm kỷ luật Đảng.

IV. NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM 

Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội VII của Đảng bộ Khối, từ những kết quả đạt được và các hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm như sau:

- Một là, Trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, Cấp ủy các cấp phải luôn nắm vững chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước, bám sát các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy bám sát chức năng, nhiệm của tổ chức và tình hình cụ thể của cơ quan, đơn vị để xây dựng quy chế hoạt động, quy chế làm việc, quy chế phối hợp và triển khai thực hiện nhiệm vụ, cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch cụ thể để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

- Hai là, Trong mọi tổ chức và hoạt động phải thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, tổ chức đảng; nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình; bám sát tình hình thực tiễn, gắn bó mật thiết với nhân dân.

- Ba là, Trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện phải có quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, trách nhiệm, năng động, sáng tạo, tích cực, phát huy mọi nguồn lực, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, tăng cường phối hợp với các cấp ủy, các sở, ban, ngành trong lãnh đạo, triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

- Bốn là, Thường xuyên đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, thường xuyên đổi mới công tác chính trị tư tưởng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò, tính chủ động, sáng tạo, tiên phong, gương mẫu của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, đảng viên.

- Năm là, Tiến hành công tác kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, xử lý nghiêm minh các vi phạm kỷ luật Đảng; kiên quyết, tích cực đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, suy thoái; thường xuyên sâu sát cơ sở, nắm bắt thông tin, kịp thời tháo gỡ, giải quyết dứt điểm những vấn đề phát sinh, đơn thư phản ánh, tố cáo phức tạp; kịp thời biểu dương, tôn vinh, nhân rộng gương điển hình tiên tiến, tạo sự lan tỏa sâu rộng.

- Sáu là, Xây dựng Đảng phải gắn với xây dựng chính quyền và các đoàn thể vững mạnh. Phát huy vai trò của các đoàn thể trong các phong trào thi đua yêu nước, giám sát và phản biện xã hội, tạo sự gắn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, góp phần tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

 

Phần thứ 2

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2020-2025

 

Bước vào nhiệm kỳ 2020-2025, chúng ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đảng, hệ thống chính trị nói chung, đòi hỏi các cấp ủy đảng trong Khối các cơ quan tỉnh phải tiếp tục đoàn kết, đổi mới toàn diện, quyết tâm xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh trong sạch, vững mạnh, với những phương hướng, nhiệm vụ cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG HƯỚNG

Tiếp tục lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên trong Khối triển khai toàn diện, sâu sắc các nhiệm vụ về xây dựng Đảng, trọng tâm là: giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ; khẳng định vai trò lãnh đạo, hạt nhân chính trị của tổ chức đảng; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, phương pháp học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết, triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa rộng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; chất lượng kiểm tra, giám sát; thực hiện tốt công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ và quản lý đảng viên, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, đảng viên theo chức danh, vị trí việc làm, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh, tích cực góp phần xây dựng tỉnh Lâm Đồng phát triển nhanh và bền vững.

II. BA KHÂU ĐỘT PHÁ

Một là: Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý luận chính trị, đổi mới nội dung, phương pháp học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, thực chất và có sức lan tỏa, biến việc làm theo trở thành việc làm thường xuyên của đội ngũ cán bộ đảng viên. Đồng thời phát huy vai trò của cấp ủy, người đứng đầu trong việc nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng thông tin cho cán bộ, đảng viên, cương quyết đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Hai là: Quyết liệt trong việc xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của từng tổ chức cơ sở đảng trong Khối, nâng cao chất lượng đảng viên, khẳng định vị trí, vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng trong mỗi cơ quan, đơn vị. Lấy kết quả công tác chuyên môn làm thước đo năng lực của tổ chức đảng và đảng viên, lấy chất lượng ra nghị quyết, chất lượng tự phê bình và phê bình làm thước đo chất lượng sinh hoạt chi bộ, lấy kết quả công tác, chất lượng tham mưu của cán bộ làm thước đo chất lượng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp bố trí cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, lấy kết quả phong trào thi đua yêu nước, kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, kết quả cải cách hành chính, mô hình dân vận khéo… để đánh giá chất lượng hoạt động của cơ quan, đơn vị, đoàn thể.

  Ba là,  thực hiện nghiêm các quy chế, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu để tạo sự lan tỏa, dẫn dắt cán bộ, đảng viên và quần chúng noi theo. Nêu gương phải trở thành phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh. Mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự là một tấm gương về tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, lề lối làm việc. Rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên mạnh về chính trị, vững về tư tưởng, lập trường, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, trong sạch, gương mẫu về đạo đức lối sống, cao về uy tín, để có đủ sức đảm đương mọi nhiệm vụ chính trị, nhằm xây dựng tỉnh Lâm đồng và thành phố Đà Lạt giàu mạnh, xanh, sạch, đẹp.

III. TÁM NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

Cấp ủy các cấp bám sát vào mục tiêu các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VIII, cụ thể hoá thành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện có hiệu quả mọi nhiệm vụ chính trị. Phát huy vai trò của các cấp ủy Đảng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong tham mư­u, đề xuất, lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các chủ trương, giải pháp, cơ chế chính sách của Tỉnh uỷ, Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh; tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, góp phần xây dựng chính quyền “liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân”. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; nắm chắc tình hình, chủ động đấu tranh, ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; tuyên truyền, giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề nóng, phát sinh, phức tạp mà dư luận, nhân dân quan tâm. Tăng cường công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ trong từng cơ quan, đơn vị.

2. Lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng

Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, truyền thống dân tộc, đạo đức cách mạng, quan điểm, đường lối của Đảng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nâng cao hơn nữa bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ, vai trò tiên phong, gương mẫu, tính chiến đấu của toàn Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, bảo vệ vững chắc nên tảng tư tưởng của Đảng. Nâng cao chất lượng học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết, Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị; thường xuyên cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên. Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền trong tình hình mới; đa dạng hóa hình thức tuyên truyền qua các kênh thông tin đại chúng, khai thác và sử dụng hiệu quả mạng xã hội phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị và trình độ, nhu cầu của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức. Thường xuyên nắm bắt diễn biến tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và quần chúng. Tăng cường đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch; đấu tranh ngăn chặn, phản bác kịp thời các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, nhất là các thông tin tiêu cực, kích động trên internet, mạng xã hội.

3. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định của Đảng

Tiếp tục chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Thực hiện tốt việc tự phê bình và phê bình trên tinh thần xây dựng đoàn kết nội bộ, nhận diện sớm những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để có biện pháp giáo dục, giúp đỡ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, chuyên môn giỏi, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới. Tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém và những vấn đề mới phát sinh được chỉ ra hàng năm; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; đưa việc học tập và làm theo thành việc sinh hoạt thường xuyên của các chi bộ, đảng bộ và của các bộ, đảng viên. Chú trọng xây dựng tiêu chí, chuẩn mực đạo đức phù hợp với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; triển khai cho cán bộ, đảng viên đăng ký nội dung học tập và làm theo sát với chức trách, nhiệm vụ cụ thể của từng cá nhân; quan tâm chỉ đạo việc xây dựng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến, kịp thời biểu dương những tấm gương tiêu biểu, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên.

Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trên mỗi cương vị công tác đều phải nghiêm túc, gương mẫu, đi đầu trong việc cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và đăng ký học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác với tinh thần quyết tâm, kiên trì, bền bỉ để thực sự chuyển biến tích cực, rõ nét, thể hiện trong từng việc làm, từng hành động cụ thể hằng ngày, trong giao tiếp ứng xử, từng lời nói, tác phong, xử lý các mối quan hệ trong công tác và trong cuộc sống.

4. Lãnh đạo công tác dân vận chính quyền

Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả hơn các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận chính quyền; đổi mới công tác dân vận theo hướng thiết thực, với cách làm sáng tạo, hướng đến mục tiêu đồng thuận, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, phát huy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với công tác dân vận, tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, tăng chỉ số hài lòng của người dân, đơn vị về sự phục vụ của các cơ quan nhà nước và đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; cấp ủy, chính quyền cần tổ chức tốt công tác tiếp dân, đối thoại với nhân dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời những kiến nghị, bức xúc, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; tập trung giải quyết hiệu quả, dứt điểm đơn thư, khiếu nại tố cáo, nhất là các vụ việc phức tạp, kéo dài, không để phát sinh “điểm nóng”. Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

5. Thực hiện công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng cơ sở đảng, đảng viên

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thực hiện đúng Điều lệ Đảng và các quy định của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác xây dựng đảng; đẩy mạnh thực hiện việc tinh giảm biên chế, củng cố, sắp xếp, sát nhập, tinh gọn tổ chức, bộ máy, kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng, củng cố tổ chức đảng với xây dựng, củng cố cơ quan, đơn vị và các đoàn thể. Thực hiện tốt các quy định, quy chế vể công tác cán bộ. Định kỳ thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch nguồn nhân sự cấp ủy và lãnh đạo quản lý các cấp trong Khối; chủ động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,  thực hiện tốt công tác phối hợp trong việc nhận xét, đánh giá cán bộ, đảng viên.

Tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và sinh hoạt Đảng. Thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tập thể cấp ủy và đảng viên; đánh giá phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm đảm bảo quy định, đúng thực chất. Tăng cường bồi dưỡng kết nạp đảng viên, quan tâm kết nạp vào Đảng quần chúng ưu tú là cán bộ Đoàn thanh niên, cán bộ trẻ, trí thức. Thực hiện tốt các quy định và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, chức vụ càng cao càng phải gương mẫu. Tăng cường quản lý, phân công công tác cho đảng viên, bảo đảm mọi đảng viên đều được phân công công tác.

Thực hiện tốt Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 18/8/2014 và Quy định 126-QĐ/TW ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị; chủ động kịp thời xem xét, kết luận các trường hợp cán bộ, đảng viên có vấn đề lịch sử chính trị và chính trị hiện nay theo phân cấp quản lý cán bộ, phục vụ công tác cán bộ và phát triển đảng viên; quản lý tốt cán bộ, đảng viên trong Khối đi nước ngoài; phối hợp với các cơ quan liên quan nhằm trao đổi thông tin, nắm tình hình để thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

6. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo
và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm. Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trong điểm, tăng cường tổ chức kiểm tra, giám sát chuyên đề các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên về chấp hành Điều lệ Đảng, thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chức trách nhiệm vụ được giao, tập trung vào những vấn đề, lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, sai phạm. Tăng cường phối hợp với các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh uỷ, các cơ quan liên quan để xem xét, giải quyết các đơn thư tố cáo, khiếu nại; chủ động, kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên; xử lý kịp thời, kiên quyết, triệt để, đồng bộ, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, đảm bảo kỷ cương, kỷ luật trong Đảng.

Tiếp tục triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đẩy mạnh tuyên truyền phát huy sức mạnh của toàn Đảng bộ trong thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Chủ động phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời những hành vi tham nhũng, lãng phí, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Thực hiện tốt việc công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; thực hiện nghiêm túc việc kê khai minh bạch và kiểm soát tài sản, thu nhập để chủ động phòng ngừa tham nhũng, lãng phí trong các cơ quan, đơn vị và trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; với phương châm “không thể tham nhũng”, không dám tham nhũng”, “không cần tham nhũng” và “không muốn tham nhũng”.

7. Lãnh đạo xây dựng cơ quan, đoàn thể

Lãnh đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, duy trì phối hợp hiệu quả giữa Cấp ủy, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở; xây dựng và thực hiện văn hóa công sở, đạo đức công vụ, xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; tạo môi trường làm việc khoa học, hiện đại, chuyên nghiệp, phát huy trách nhiệm, trí tuệ của cán bộ, công chức, viên chức; quản lý, sử dụng tài chính đúng quy định, công khai, minh bạch, hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện đầy đủ các chính sách đối với người lao động và nghĩa vụ đối với cộng đồng, xã hội; quan tâm chăm lo nâng cao đời sống cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị.

Tiếp tục lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng, các Đoàn thể Khối triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK, ngày 30/11/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các đoàn thể trong Khối các cơ quan tỉnh”. Lãnh đạo, chỉ đạo các Đoàn thể Khối tích cực, chủ động thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đoàn Thanh niên, Hội Cựu Chiến binh Khối, Công đoàn các cấp đã đề ra. Phát huy vai trò của các Đoàn thể trong việc tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị, chức năng giám sát, phản biện của các đoàn thể trong các cơ quan, đơn vị.

8. Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp uỷ đảng các cấp

Tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc của các cấp ủy, cán bộ đảng viên, đảm bảo dân chủ, kỷ cương, nề nếp, nói đi đôi với làm, bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình để có sự lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong Đảng; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao năng suất, hiệu quả công tác. Đổi mới việc xây dựng, ban hành nghị quyết, cách thức quán triệt, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, bảo đảm tính hiệu quả, giảm bớt giấy tờ, giảm mạnh hội họp; tổ chức thực hiện theo hướng trọng tâm, trọng điểm, phù hợp, khả thi.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân Chủ - Trách nhiệm - Sáng tạo” tin tưởng rằng Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ và thành công tốt đẹp, mở ra một chặng đường mới, góp phần vào sự phát triển, đi lên của tỉnh Lâm Đồng.

 

Lượt xem: 735