83/KH/ĐUK
19/01/2024
Lương Văn Mừng
Kế hoạch thực hiện công tác văn hóa, văn nghệ năm 2024
Kế Hoạch
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
82/KH/ĐUK 17/01/2024 Kế hoạch Tuyên truyền các ngày lễ lớn năm 2024
78/KH/ĐUK 19/12/2023 Kế hoạch tổ chức chào cờ và sinh hoạt chính trị năm 2024
78/KH/ĐUK 19/12/2023 Kế hoạch tổ chức chào cờ và sinh hoạt chính trị năm 2024
76/KH/ĐUK 13/11/2023 Kế hoạch tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân năm 2023
70/KH/ĐUK 25/05/2023 Kế hoạch tổ chức Hội thi sân khấu hóa học tập và làm theo tư tưởng, đạo dức, phong cách Hồ Chí Minh Khối các cơ quan tỉnh năm 2023
68/KH/ĐUK 23/05/2023 Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 84-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 50-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
58/KH/ĐUK 03/04/2023 Kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, Chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025
56/KH/ĐUK 27/03/2023 Kế hoạcht tổ chức Hội thi Chi bộ giỏi năm 2023
56/KH/ĐUK 27/03/2023 Kế hoạcht tổ chức Hội thi Chi bộ giỏi năm 2023
55/KH/ĐUK 20/03/2023 Kế hoạch Triển khai đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước chuyển đổi số và cải cách hành chính trong Đảng ủy, Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh