47/HD/ĐUK
26/01/2024
Hoàng Thanh Hải
Hướng dẫn học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2024 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Trách nhiệm, nêu gương, kỷ cương, hiệu quả, khơi dậy khát vọng xây dựng Lâm Đồng trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước” (Xin thay bản gửi trước)
Hướng Dẫn
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung