139/KH/ĐUK
14/02/2020
Trần Trung Hiếu
Kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2020
Kế Hoạch
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung