5/NQ/ĐUK
15/01/2022
Phạm Thanh Quan
Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ năm 2022
Nghị Quyết
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung