32/KH/ĐUK
01/04/2022
Phạm Thanh Quan
Kế hoạch thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”
Kế Hoạch
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
33/KH/ĐUK 01/04/2022 Kế hoạch đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2022 - 2025
31/KH/ĐUK 17/03/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc
30/KH/ĐUK 16/03/2022 Kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII); tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị
29/KH/ĐUK 01/03/2022 Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/202` của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022
28/KH/ĐUK 23/02/2022 Kế hoạch tổ chức biểu dương, khen thưởng và gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2026
26/KH/ĐUK 26/01/2022 Kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng năm 2022
25/KH/ĐUK 24/01/2022 Kế hoạch Tổ chức chào cờ và sinh hoạt chính trị năm 2022
23/KH/ĐUK 04/11/2021 Kế hoạch tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2021
21/KH/ĐUK 29/10/2021 Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
22/KH/ĐUK 29/10/2021 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới