40/KH/ĐUK
23/05/2022
Phạm Thanh Quan
Kế hoạch triển khai thực hiện công tác quy hoạch cán bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh
Kế Hoạch
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Tệp đính kèm
Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
39/KH/ĐUK 09/05/2022 Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị 2022
37/KH/ĐUK 29/04/2022 Kế hoạch sinh hoạt chính trị tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
36/KH/ĐUK 27/04/2022 Kế hoạch tổ chức Tọa đàm và biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022
35/KH/ĐUK 26/04/2022 Kế hoạch thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền
34/KH/ĐUK 04/04/2022 Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022
32/KH/ĐUK 01/04/2022 Kế hoạch thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”
33/KH/ĐUK 01/04/2022 Kế hoạch đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2022 - 2025
31/KH/ĐUK 17/03/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc
30/KH/ĐUK 16/03/2022 Kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII); tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị
29/KH/ĐUK 01/03/2022 Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/202` của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022