46/KH/ĐUK
26/09/2022
Phạm Thanh Quan
Kế hoạch thực hiện Kết luận số 34-KL/TW ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị
Kế Hoạch
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
43/KH/ĐUK 04/08/2022 Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 25/5/2022 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030,trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh
44/KH/ĐUK 04/08/2022 Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU, ngày 25/5/2022 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến 2025, định hướng đến năm 2030, trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh
42/KH/ĐUK 19/07/2022 Kế hoạch Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
40/KH/ĐUK 23/05/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện công tác quy hoạch cán bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh
39/KH/ĐUK 09/05/2022 Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị 2022
37/KH/ĐUK 29/04/2022 Kế hoạch sinh hoạt chính trị tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
36/KH/ĐUK 27/04/2022 Kế hoạch tổ chức Tọa đàm và biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022
35/KH/ĐUK 26/04/2022 Kế hoạch thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền
34/KH/ĐUK 04/04/2022 Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022
32/KH/ĐUK 01/04/2022 Kế hoạch thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”