52/KH/ĐUK
05/01/2023
Phạm Thanh Quan
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW và Chương trình hành động số 42-CTr/TU
Kế Hoạch
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
52/KH/ĐUK 05/01/2023 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW và Chương trình hành động số 42-CTr/TU
51/KH/ĐUK 28/12/2022 Kế hoạch Tổ chức chào cờ và sinh hoạt chính trị năm 2023
50/KH/ĐUK 18/11/2022 Kế hoạch Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
48/KH/ĐUK 31/10/2022 Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2022
46/KH/ĐUK 26/09/2022 Kế hoạch thực hiện Kết luận số 34-KL/TW ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị
43/KH/ĐUK 04/08/2022 Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 25/5/2022 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030,trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh
44/KH/ĐUK 04/08/2022 Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU, ngày 25/5/2022 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến 2025, định hướng đến năm 2030, trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh
42/KH/ĐUK 19/07/2022 Kế hoạch Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
40/KH/ĐUK 23/05/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện công tác quy hoạch cán bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh
39/KH/ĐUK 09/05/2022 Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị 2022