60/CV/BXDTCCSD
25/09/2023
Nguyễn Thị Nga Oanh
Công văn V/v lấy nhận xét nơi cư trú đối với quần chúng xin vào Đảng
Công Văn
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung