2047/CV/ĐUK
15/01/2024
Nguyễn Thị Phương Thảo
Công văn V/v báo cáo tổng kết Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2027 của Bộ Chính trị
Công Văn
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung