2053/CV/ĐUK
17/01/2024
Nguyễn Thị Phương Thảo
Công văn V/v đôn đốc xây dựng Kế hoạch, giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế sau kiểm điểm, đánh giá, xếp loại năm 2023
Công Văn
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung