Hướng dẫn tuyên truyền tháng 9 năm 2020 In trang
28/08/2020 11:08 SA

Thực hiện Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và ý kiến chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, ngoài các nội dung đã có định hướng tuyên truyền chuyên đề, Ban Tuyên giáo - Dân vận hướng dẫn nội dung công tác tuyên truyền tháng 9 năm 2020 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tuyên truyền nhân sự kiện các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, địa phương trong tháng: 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2020); Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Ngày sinh cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (6/9/1902-6/9/2020); 90 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930-12/9/2020); 75 năm Ngày Nam Bộ kháng chiến (23/9/1945-23/9/2020); 43 năm Ngày Việt Nam gia nhập Liên Hợp quốc (20/9/1977-20/9/2020); 47 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (21/9/1973-21/9/2020) và các ngày lễ, sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trong tháng.

2. Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2020, các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tháng 9 năm 2020.

 3. Tiếp tục tuyên truyền kết quả 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”; các điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

4. Phản ánh kịp thời không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong các tầng lớp Nhân dân; các phong trào thi đua yêu nước tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lâm Đồng lần thứ VI và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

5. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trực quan nhằm tạo không khí phấn khởi, sôi nổi thi đua chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên của cơ quan, đơn vị (Thông báo số 01-TB/ĐUK ngày 26/8/2020).

6. Tăng cường tuyên truyền, quảng bá chương trình “Đà Lạt - Lâm Đồng, Điểm đến an toàn”; thực hiện đa dạng hóa các loại hình du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch phục vu du khách để thu hút khách.

7. Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc, về vai trò, vị trí, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay; đồng thời, khơi dậy, phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, giáo dục tinh thần cách mạng cho thế hệ hôm nay và mai sau; bồi dưỡng, nâng cao niềm tin và lòng tự hào cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về truyền thống, lịch sử vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020).

8. Hướng dẫn và tổ chức học tập, quán triệt đến cán bộ, đảng viên và tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân bằng hình thức phù hợp Kết luận số 81-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030, Kết luận số 82-KL/TW, ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị “về
tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp
tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty
nông, lâm nghiệp”
.

9. Đẩy mạnh tuyên truyền các giải pháp của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương trong việc chủ động, đồng bộ, quyết liệt phòng chống, ứng phó với diễn biến của dịch Covid-19, đảm bảo an toàn đời sống và sức khỏe của nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường thời lượng, tần suất phát sóng, tập trung vào công tác phòng chống dịch, tuyên truyền về tình hình, diễn biến dịch bệnh để người dân không hoang mang lo lắng, chủ động, phối hợp phòng chống dịch bệnh hiệu quả.

- Tuyên truyền, vận động người dân khai báo y tế và cài đặt ứng dụng khẩu trang điện tử Bluezone để phòng, chống dịch Covid-19.

- Tiếp tục tuyên truyền cảnh báo người dân không phát tán, lan truyền thông tin sai lệch về dịch bệnh Covid-19 trên mạng xã hội.

10. Tiếp tục tuyên truyền kết quả công tác phòng, chống tham nhũng; nêu bật, khẳng định những kết quả, tác động tích cực của công tác phòng, chống tham nhũng thời gian qua đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, góp phần tăng cường niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; nhấn mạnh sự ủng hộ, đồng tình của người dân cả nước với quyết tâm phòng, chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước; nêu bật các vấn đề cần quan tâm để công tác phòng, chống tham nhũng đạt kết quả tích cực hơn trong thời gian tới.

11. Đẩy mạnh tuyên truyền biển, đảo; công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia; công tác thông tin đối ngoại năm 2020.

12. Tuyên truyền về Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng lần thứ 2 năm 2021: Giải thưởng nhằm tôn vinh các tổ chức, cá nhân đã có những công trình, cụm công trình khoa học và công nghệ xuất sắc, có giá trị cao về khoa học và công nghệ; áp dụng vào sản xuất đời sống góp phần phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh tỉnh Lâm Đồng và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

13. Tiếp tục tuyên truyền Kết luận số 76-KL/TW, ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

14. Tuyên truyền sâu rộng nội dung Kế hoạch số 134-KH/TU, ngày 28/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Triển khai thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW, ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và nhân dân đối với chính sách phát triển năng lượng.

Trên đây là hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 9 năm 2020, kính đề nghị cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, các đoàn thể khối căn cứ vào tình hình cụ thể, lựa chọn nội dung tuyên truyền phù hợp với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, các đoàn thể khối để triển khai thực hiện có hiệu quả.

Lượt xem: 1.453