68/KH/ĐUK
23/05/2023
Hoàng Thanh Hải
Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 84-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 50-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
Kế Hoạch
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Tệp đính kèm