Chuyển biến tích cực trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 In trang
04/06/2021 05:07 CH

Là tổ chức đảng cấp trên trực tiếp của các tổ chức cơ sở (TCCS) đảng, thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Từ đó, các TCCS đảng trong Khối đã triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đạt nhiều kết quả và có những chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tặng giấy khen cho các TCCS đảng đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu” năm 2020

Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh Lâm Đồng hiện có 69 TCCS đảng trực thuộc, gồm 34 đảng bộ cơ sở, 35 chi bộ cơ sở và 216 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với tổng số 2.712 đảng viên. Từ khi Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được ban hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã xác định đây là một nghị quyết quan trọng nhằm tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng trong tình hình hiện nay. Thực hiện các hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và kế hoạch, chương trình hành động của Tỉnh ủy về học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Đảng ủy Khối đã kịp thời ban hành các văn bản để chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết hiệu quả. Theo đó, Đảng ủy Khối yêu cầu các cấp ủy đảng tổ chức quán triệt, triển khai học tập nghị quyết của Đảng theo tinh thần đổi mới, thiết thực, phù hợp từng đối tượng; đồng thời nâng cao trách nhiệm của bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong tổ chức quán triệt, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). 
 
Trên cơ sở kế hoạch của Tỉnh ủy và của Đảng ủy Khối, các TCCS đảng trong Khối đã xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 34 của Ban Tuyên giáo Trung ương. Đảng ủy Khối cũng đã in và cấp phát bản cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và đăng ký học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến từng đảng viên trong Khối. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai cho 100% đảng viên viết cam kết thực hiện không vi phạm các biểu hiện suy thoái gắn với đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Đồng thời, yêu cầu mỗi cá nhân phải có chương trình, kế hoạch, nội dung rèn luyện cụ thể, định kỳ báo cáo chi bộ, cơ quan và thực hiện kiểm điểm trước chi bộ gắn với kiểm điểm đánh giá chất lượng đảng viên, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức vào cuối năm. Thông qua việc rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên, các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch và nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác để biểu dương, khen thưởng. 
 
Theo đánh giá của Đảng ủy Khối, qua gần 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã tạo những chuyển biến tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trong Khối. Chất lượng sinh hoạt đảng bộ, chi bộ, đoàn thể trong Khối được nâng cao. Nhiều nội dung sinh hoạt phong phú, sinh hoạt chuyên đề được quan tâm nhiều hơn; tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được nâng cao; đặc biệt là công tác phê bình, tự phê bình nhằm ngăn ngừa những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Sau gần 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chương trình hành động số 31 của Tỉnh ủy gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, trong Đảng bộ Khối đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả trên mọi lĩnh vực, nổi bật là việc đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; xây dựng phương pháp, tác phong làm việc của cán bộ, đảng viên.
 
Đồng chí Phạm Thanh Quan - Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh cho biết, qua triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), nhìn chung cán bộ, đảng viên trong Khối đã có ý thức cao trong học tập, nghiên cứu và áp dụng nghị quyết vào cuộc sống, công tác; có nhận thức đầy đủ và nhạy bén đối với công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Bằng những chủ trương, biện pháp tích cực, linh hoạt và cụ thể, việc học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mọi hoạt động của các cơ quan, đơn vị, qua đó tạo sự chuyển biến tích cực đến tổ chức và hoạt động của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Khối. 
 
Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, thời gian tới, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Ban Chấp hành Trung ương; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và các quy định nêu gương của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối, nhất là việc nêu gương của người đứng đầu. Đồng thời, xem đây là giải pháp trọng tâm góp phần nâng cao vai trò của đảng viên, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và phục vụ Nhân dân...
 
baolamdong.vn
Lượt xem: 810