Chú trọng phát triển đảng trong đoàn viên, thanh niên In trang
28/12/2020 08:00 CH

Thời gian qua, các cấp bộ Đoàn thuộc Khối Các cơ quan tỉnh Lâm Đồng đã luôn chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp. Qua đó, nhằm thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, đảm bảo tính kế thừa, sự phát triển liên tục của Đảng; đồng thời góp phần tích cực vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Thông qua phong trào hoạt động, các cơ sở đoàn thuộc Khối Các cơ quan tỉnh đã phát hiện được nhiều đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp​

Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh Lâm Đồng hiện nay có 43 cơ sở đoàn trực thuộc, trong đó có 9 đoàn cơ sở và 34 Chi đoàn cơ sở. Trong những năm qua, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh và các cấp ủy tổ chức cơ sở đảng, các cấp bộ Đoàn trong Khối đã thường xuyên quan tâm công tác phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, tạo nguồn, kết nạp. Thông qua Cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, các cơ sở đoàn thuộc Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh đã động viên, tạo điều kiện để đoàn viên tích cực phấn đấu, học tập, rèn luyện tốt và xứng đáng được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Khối luôn nâng cao trách nhiệm của tổ chức Đoàn trong thực hiện công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng; thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, nâng cao nhận thức, xây dựng lý tưởng phấn đấu vào Đảng cho đoàn viên, thanh niên. 

Anh Trần Kiên Cường - Bí thư Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh cho biết, thời gian qua, Ban Chấp hành Đoàn Khối đã triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải pháp để đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong đoàn viên thanh niên. Qua đó, nhằm phát huy tốt vai trò của tổ chức đoàn thanh niên trong công tác tham gia xây dựng Đảng. Trong đó, Đoàn Khối đã đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, lý tưởng cách mạng, phát huy ý thức tự giáo dục, rèn luyện của đoàn viên, thanh niên. Đồng thời tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Qua công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên về Đảng, để từ đó xung kích đấu tranh bảo vệ cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; tích cực đấu tranh chống lại những luận điệu xuyên tạc, chống phá Đảng của các thế lực thù địch. 

Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh quan tâm xây dựng các cơ sở đoàn trực thuộc thật sự vững mạnh, trở thành bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Xây dựng cơ sở Đoàn vững mạnh trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức, thật sự là người bạn tin cậy của thanh niên, nơi chia sẻ tâm tư, nguyện vọng, dẫn dắt thanh niên vượt qua những khó khăn, bồi dưỡng niềm tin, tăng cường mối quan hệ mật thiết, gắn bó giữa Đảng với thanh niên. Ngoài ra, Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh cũng đã chỉ đạo các cơ sở đoàn trực thuộc chủ động, tích cực trong công tác đào tạo, bồi dưỡng và tạo nguồn cán bộ trẻ cho Đảng; tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên, thanh niên rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Thời gian qua, Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh cũng như các tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc đã tổ chức nhiều phong trào, hoạt động và cuộc vận động ý nghĩa. Từ đó, để đoàn viên, thanh niên trong Khối có cơ hội rèn luyện, cống hiến, phấn đấu. Qua đó, đã phát hiện những nhân tố tích cực, bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp. 

Đến nay, Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh có 1.456 đoàn viên, thanh niên, trong đó có 825 đoàn viên là đảng viên. 

Trong 5 năm (2015 - 2020), Đoàn Thanh niên Khối đã giới thiệu 827 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó có 372 đoàn viên được vinh dự được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng. Riêng trong năm 2020, các tổ chức đoàn trong toàn Khối đã giới thiệu 255 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp, trong đó có 97 đoàn viên được kết nạp vào Đảng.

Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Lương Văn Mừng cho biết, thời gian qua, Đảng ủy Khối luôn quan tâm công tác tạo nguồn phát triển đảng viên trong lực lượng đoàn viên, thanh niên Khối; đồng thời xem đây là nguồn lực to lớn, có chất lượng để tạo nguồn kết nạp. Qua đó, vừa làm cho tổ chức đảng thêm vững mạnh, vừa trẻ hóa đội ngũ của Đảng, tăng cường sức chiến đấu, bảo đảm sự kế thừa và phát triển liên tục của Đảng. Nhiều đoàn viên sau khi được kết nạp vào Đảng đã phát huy tốt hơn tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, đạo đức, tác phong của người đảng viên và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thời gian tới, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo Đoàn Thanh niên Khối thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp.

Nguồn: baolamdong.vn

Lượt xem: 571